ประชุมวิชาการครั้งที่ 51
วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 56
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี และ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ม.ก. บางเขน

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 184