โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2556
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก.
วันที่ 27 กันยายน 56
ณ ห้องประชุมยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มก. บางเขน

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  เอกสารประกอบ 1  |  เอกสารประกอบ 2  |  เอกสารประกอบ 3  |  ประมวลภาพ หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 192