งานประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15
การพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก วันที่ 15 ม.ค. 2556
วันที่ 15 มกราคม 56
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา