โครงการสัมมนาทางวิชาการ
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 31 ตุลาคม 56
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 
      รายละเอียด  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 192