โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูล มคอ.3-6 และมคอ.7 ออนไลน์และระบบรายงานข้อมูล"
เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556
วันที่ 30 ตุลาคม 56
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง slope) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

 
      รายละเอียด  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 192