อบรมการจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ.มก.
KU-TQF ครั้งที่ 3
วันที่ 28 มีนาคม 56
ณ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 
      รายละเอียด  |  ประมวลภาพ