พิธีมอบรางวัลบุคลลากรวิชาการ มก.
วันที่ 26 ธันวาคม 57
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 222