พิธีลงนาม ระหว่างบริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 56
ณ อาคารบิ๊กซีราชดำริ