โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช.
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 51