โครงการสืบสานประเพณสงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
วันที่ 9 - 11 เมษายน 58
ณ ชั้น1 อาคารระพีสาคริก สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 219