งานปีใหม่สำนักทะเบียนและประมวลผล 2559
วันที่ 28 ธันวาคม 58
ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 246