เครือข่ายสถาบันฯ จัดโครงการประชุมเชิงสัมนา 07 ม.ค.53
โครงการประชุมเชิงสัมมนาคณะอนุกรรมการ เรื่อง "ทิศทางและแนวปฏิบัติในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียนฯ" สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2553
วันที่ 7 มกราคม 53