อบรมภาษาอังกฤษบุคลากร รุ่นที่ 4-5
วันที่ 26 สิงหาคม 56
ณ วังรีรสอร์ท จังหวัดนครนายก