โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564
เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOMเอกสารประกอบ : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uFgH1dleXjV26goSNLsoGK_QC1QwL0l_

วันที่ 19 สิงหาคม 2564


พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564
กล่าวรายงาน

โดย รองศาสตราจารย์ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวเปิด

โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไป ท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก


โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การอภิปราย เรื่อง Soft Skill เส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับนิสิต New Generation


โดย ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณอัมพร วาภพ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "เฮือนฮ่วมแฮง" และ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ วิสาหกิจเพื่อสังคม
การเสวนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ส่งผล กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดมสมอง ทิศทาง อนาคตการศึกษาทั่วไปในประเทศไทย


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วันที่ 20 สิงหาคม 2564


การเสวนา เรื่อง ถอดบทเรียน GE Talk Online จากแนวคิดสู่การปฏิบัติของเครือข่าย การศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นำเสนอผลงานของเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย


โดย รองศาสตราจารย์ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อ ผลลัพธ์การเรียนรู้


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เครือข่ายภาคใต้ตอนบน) รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร (เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง) ผู้ดำเนินการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ รักษาการหัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Workshop 1 AI/Coding กับการจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไป

โดย ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Workshop 2 เทคนิคการจัดการเรียนการออนไลน์ สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์วงษ์พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Workshop 3 Assessment Skill ให้มีประสิทธิภาพในวิชาศึกษาทั่วไป

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ