Thai GE Network
 Contact Me

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก


วันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

    เนื่องจากการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีความพลิกผัน(disruption) ของสถานการณ์โลกที่ทาให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องปรับตัวหรือตั้งรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน

.

หัวข้อ

1.

การพัฒนาอาจารย์
2. การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. เทคนิคการเรียนการสอน
4. การวัดและการประเมินผล
5. นวัตกรรมการศึกษา
6. แนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาทั่วไป
7. การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
8. จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม
9. ความเป็นพลเมือง
10. English for General Education
11. อื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับวิชาศึกษาทั่วไป
   

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาทต่อคน
สำหรับนิสิตนักศึกษา 1,800 บาทต่อคน

ส่งผลงานวันสุดท้าย 31 มีนาคม 2563


รายละเอียดรูปแบบผลงาน

บทคัดย่อ (Abstract)


* จัดทำ 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
* ระบุชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (หากมี)
* ใช้แบบอักษร TH Sarabun New หัวข้อใช้ Font ขนาด 18 pt ส่วนอื่นใช้ Font ขนาด 14 pt
* กั้นหน้าซ้ายขวาข้างละ 2.5 ซม จำนวนคำไม่เกิน 250 คำ
* ครอบคลุมความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัย และสรุป/ข้อเสนอแนะ
* คำสำคัญ (Keywords) : 3 – 5 คำ

ตัวอย่าง Proceedings

บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)


* บทความมีความยาวไม่เกิน 8-10 หน้า (รวมรูปและตาราง)
* พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 pt ไม่เอน และไม่เว้นบรรทัด
* เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด มีขนาดหน้าพิมพ์ A4 และระยะห่างจากขอบซ้ายและขวา 2.5 ซม. ขอบบนและล่าง 2.5 ซม. ตั้งย่อหน้าไว้ที่ 0.75 ซม.
* การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อหา ให้ใช้เลขกำกับและหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1
* ส่วนการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อความให้เขียนโดยใช้ตามหลักบรรณานุกรมแบบ APA
* ตารางและรูปภาพจะต้องมีความชัดเจน ผู้เขียนจะต้องจัดตารางและรูปภาพให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมโดยให้เห็นรายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน
* บทความจะต้องส่งในรูปของ Microsoft Word file (*.docx)

ตัวอย่าง Proceedings

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมไฟล์บทคัดย่อ(Abstract) เมื่อตรวจสอบสถานะจะปรากฎคำว่า "รอ upload หลักฐานการชำระเงิน"
  2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ชื่อบัญชี "สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" เลขที่บัญชี: 235-216612-2
  3. อัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงิน สถานะ "รอการตรวจสอบ" รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการชำระเงิน 1 วันทำการ เพื่อเปลี่ยนสถานะ “จ่ายแล้ว”
  4. อัพโหลดไฟล์บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

ขั้นตอนการลงทะเบียน (สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

  1. ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานต้นสังกัด
  2. ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงานเข้าบัญชีเงินรายได้สำนักบริหารการศึกษา รหัส ERP: B58010010