เอกสารประกอบการสัมมนาเครือข่ายวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง "การพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยให้เป็นคนดีสู่สังคม"
1. การบรรยายของ พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ
2. การบรรยายของ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
3. สรุปผลการสัมมนาคณะกรรมการ 3 กลุ่ม
  กลุ่มที่ 1 คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและการจัดการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
  กลุ่มที่ 2 คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น "ความรู้คู่คุณธรรม" การสอดแทรกจริยธรรมในการสอน
  กลุ่มที่ 3 คณะอนุกรรมการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน
4. เอกสารประกอบการสัมมนา
เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2550
เอกสารหมายเลข 2 กำหนดการและเครงการจัดงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วันศุกร์ 21 กันยายน 2550 (ฉบับปรังปรุง)
เอกสารหมายเลข 3 ประวัติวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
เอกสารหมายเลข 4 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
เอกสารหมายเลข 5 รายนามคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ชุดเดิม (หมดวาระ 30 กันยายน 2550) และ คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ (วาระ 2 ปี) ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2552
เอกสารหมายเลข 6 รายนามคณะอนุกรรมการฯ 3 ชุด (รายชื่อเดิม) หมดวาระ 30 กันยายน 2550
เอกสารหมายเลข 7 จุลสารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2550
เอกสารหมายเลข 8 เอกสารบรรยายของวิทยากร
เอกสารหมายเลข 9 เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยของคณะอนุกรรมการฯ 3 ชุด (ซึ่งจะมีการแยกกลุ่มเวลา 13.00-15.00 น.)