โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2554

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2554
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
เรื่อง “เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการ-กำหนดการ

 

ขอเลื่อนกำหนดการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
ขอเลื่อนกำหนดการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา
เรื่อง เตรียมนิสิตนักศึกษาอย่างไร ก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จากวันที่วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554
ณ รอแยล ฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก
เนื่องจากเหตุการน้ำท่วม จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

โครงการ-กำหนดการ

หนังสือเชิญขอเลื่อนการจัดโครงการ

ใบตอบรับ

 

รายงานผลการศึกษาดูงาน สาธารณรัฐไต้หวัน

รายงานผลการศึกษาดูงาน
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 – วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ สาธารณรัฐไต้หวัน

รายงานสรุป

 

ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน ม.เชียงใหม่

การศึกษาดูงานคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ
วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ประมวลภาพกิจกรรม

ม.ราชภัเชียงใหม่
- ต้อนรับคณะกรรมการศึกษาทั่วไป

ม.เชียงใหม่
- การสร้างจิตอาสาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

- ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนในกิจกรรมอาสาช่วยสามเกลอ

- สามเกลอ (คนเล็กหัวใจใหญ่)

- ชมรมหมอน้อยเพื่อสังคม

- พลังความดีผ่านเวที ศิลปวัฒนธรรม

- สภาอาสาดูแล ผู้ป่วยโรคเรื้อน

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL