โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

วิชาศึกษาทั่วไปกับการสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก

ขอเชิญคณาจารย์การประชุมวิชาการทางด้านการศึกษาทั่วไป
เรื่อง “ วิชาศึกษาทั่วไปกับการสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก ”
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554   ณ ห้องห้องคอนเวนชั่น 1-2  อาคาร 40 ปี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จดหมายเชิญ

กำหนดการ/โครงการ/แบบตอบรับ

 

?????? ?????????????????????????????????????????

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กองบริการการศึกษา
โทร.๐ ๒๙๔๒ ๘๑๖๖-๘

 

??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

ครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 6 มกราคม 2553

ครั้งที่ 2/2553 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553

ครั้งที่ 3/2553 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553

ครั้งที่ 4/2553 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553

ครั้งที่ 5/2553 วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553

ครั้งที่ 6/2553 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553

 

โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปีงบประมาณ 2554

ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
และ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2553

Album

เอกสารประกอบการบรรยาย

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL