โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

การประชุมสัมมนา เรื่อง ความสำเร็จของเครือข่ายกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

การประชุมสัมมนา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
เรื่อง ความสำเร็จของเครือข่ายกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553

Album

เอกสารประกอบการบรรยาย

บรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำเร็จของเครือข่ายกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย”
โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น DOWNLOAD 

บทบาทของสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศ
โดย ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ DOWNLOAD

แผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ปีงบประมาณ 2554 และ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา
นโยบายการทำงานของคณะกรรมการโดย น.อ.รศ. นิกร ชำนาญกูล DOWNLOAD1 DOWNLOAD2
ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงานโดย ดร. จิรวัฒน์  วีรังกร DOWNLOAD
สรุปผลการดำเนินงานโดย ดร. จิรวัฒน์  วีรังกร DOWNLOAD

Video
CO-OP_MHO 27092010_Final.wmv
นายก_Final.wmv

 

ขอเชิญคณะกรรมการเครื่อข่าย ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่าย

รูปภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2553

เรื่อง “นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ สู่คนดีที่รับผิดชอบต่อสังคม”

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 1 กันยายน 2553

Album

http://www.rtafa.ac.th/edu/news/bundit.html

 

การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ด้านกิจการนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2553 ณ โรงแรมอู่ทองอินน์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน (Update 6-09-53)

โครงการ

กำหนดการ

แบบตอบรับ

 

ตราสัญลักษณ์(Update 17/08/54)

Download .JPG

Download .AI

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL