โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการของเครือข่ายฯ ปีงบประมาณ 2554

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 ให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการของเครือข่ายฯ ปีงบประมาณ 2554 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้นำนักศึกษาเครือข่ายภาคกลางหลักสูตร ผู้นำเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์"

ขอเชิญผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้นำนักศึกษาเครือข่ายภาคกลางหลักสูตร ผู้นำเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2553 ณ ริเวอร์ วิว เพลส อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

???????????????????????????????????????????????????????

คุณภาพและมาตรฐานกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่

จากการจัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ก้าวสู่คุณภาพและมาตรฐานกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2553 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นั้น ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL