โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

การประชุมสัญจรและกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 2/53

ขอเชิญรวมกิจกรรม การประชุมสัญจรและกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 2/2553

วันพุที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดูรายละเอียด

 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายฯ ประจำปี 2553

โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายฯ ประจำปี 2553
ณ จังหวัดสงขลา และ ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2553

 

???????????????????????????????????????????????????

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ก้าวสู่คุณภาพและมาตรฐานกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่

โดย คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ

ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เมษายน 2553

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตไทยผ่านเครื่อข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2553

ก. ด้านการจัดการเรียนการสอน

  1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ศาสตร์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีให้แผ่นดิน
  2. กิจกรรมการฝึกอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่างๆ

ข. ด้านกิจกรรมนักศึกษา

  1. กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์
  2. กิจกรรม "สร้างภูมิต้านทานแก่นักศึกษา เพื่อการใช้ชีวิตที่มีเหตุผล"
  3. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นไทยเพื่อก่อให้เกิดการรักชาติ กตัญญูต่อแผ่นดิน และสร้างจิตสำนึกสาธารณะแก่นักศึกษา

อ่านรายละเอียด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL