โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา
เรื่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ด้านกิจการนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

โครงการ/กำหนดการ