โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองอายุครบ 6 รอบพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองอายุครบ 6 รอบพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

เรื่อง  “เวทีวิทัศน์เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันพุธที่  19 มกราคม   2554  เวลา 08.30-16.30 น.  

โครงการ/กำหนดการ/แผนการดำเนินงาน