วิชาศึกษาทั่วไปกับการสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก

ขอเชิญคณาจารย์การประชุมวิชาการทางด้านการศึกษาทั่วไป
เรื่อง “ วิชาศึกษาทั่วไปกับการสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก ”
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554   ณ ห้องห้องคอนเวนชั่น 1-2  อาคาร 40 ปี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จดหมายเชิญ

กำหนดการ/โครงการ/แบบตอบรับ