โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา

โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เรื่อง เตรียมนิสิตนักศึกษาอย่างไร ก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการ
หนังสือ
ใบตอบรับ