รูปภาพ ประชุมวิชาการฯ "ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

รูปภาพ ประชุมวิชาการฯ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ณ มหาวิทยาลัย สยาม วันที่ 21 กันยนยน 2555

รูปภาพกิจกรรม