ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยูทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ปี 2555

ภาพกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยูทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน
เครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2555
ตามนโยบายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา วันที่ 16-17 กันยายน 2555

รูปภาพกิจกรรม