ลงทะเบียนประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย บนเส้นทางมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม University Sociall

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย บนเส้นทางมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม University Social

วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556

ลงทะเบียน