การประชุมผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

ภาพกิจกรรม การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดคมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
ประสานกิจเครือข่ายฯ และอนุกรรมการ 3 ชุด ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน

รูปภาพกิจกรรม