รายงานการศึกษาดูงาน
คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

ประจำปี 2553 :

ณ สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา และสหพันธรัฐมาเลเซีย

7-10 เม.ย.2553
ประจำปี 2552 :

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

31 มี.ค.-5 เม.ย.2552
ประจำปี 2551 :

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

17-19 เม.ย.2552
ประจำปี 2550 :

ณ สาธารณรัฐไต้หวัน
ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไทย
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3-7 เม.ย.2550

22 ส.ค.2550

21 ก.ย.2550

ประจำปี 2549 :

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

24-26 เม.ย.2549