สรุปผลการสำรวจการร่วมประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น "ความรู้ คู่คุณธรรม" และสอดแทรกจริยธรรมในการสอน และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

สรุปผลการสำรวจการร่วมประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น "ความรู้ คู่คุณธรรม" และสอดแทรกจริยธรรมในการสอน และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสวนพฤกษ์ศาสตร์ (ภาคกลาง) จ.สระบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม