การประชุมสัญจรและกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 2/53

ขอเชิญรวมกิจกรรม การประชุมสัญจรและกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 2/2553

วันพุที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดูรายละเอียด