งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


เกี่ยวกับกองบริการการศึกษา

ปรัชญา ปณิธาน
รวดเร็ว ทันสมัย ใส่ใจบริการ มาตรฐานเดียวกัน
วิสัยทัศน์ กองบริการการศึกษา
เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง ในการสนับสนุนงานวิชาการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นในการให้บริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร จากหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอน ประสานภารกิจเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
ภารกิจ
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน และสร้างเสริมงานวิชาการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการให้บริการทางการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
กองบริการการศึกษาปฏิบัติงานในด้านวิชาการเป็นหลัก มีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบงานดังนี้
  • งานธุรการ เป็นหน่วยงานในการบริหารงานทั่วไป สารบรรณ พัสดุ เอกสารการประชุมทางวิชาการของทุกงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เป็นหน่วยบริหารพัฒนาหลักสูตรติดตามและพิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร การขออนุมัติเปิด / ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกหลักสูตรเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดี สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เป็นศูนย์ข้อมูลหลักสูตร และรายวิชาของระดับปริญญาตรี จัดทำเอกสารทางวิชาการ เป็นหน่วยมาตรฐานหลักสูตร อีกทั้งบริหารการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนแด่คณาจารย์ จัดทำเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย ในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา การประชุมทางวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน เป็นหน่วยส่งเสริมบรรยากาศทางการศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณาจารย์ในรูปแบบของ สไลด์อิเล็กทรอนิกส์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บเพจ และสื่ออื่นๆ ตามที่คณาจารย์ต้องการ ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์และให้บริการพิมพ์โปสเตอร์แก่คณาจารย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความต้องการ
  • ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา เป็นหน่วยงานที่ประสานการดำเนินงานตามโครงการสหกิจศึกษาของทุกคณะวิชา และทุกวิทยาเขตอย่างเป็นระบบ และเป็นหน่วยงานประสานงานให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก
ความเป็นมาของหน่วยงาน
           เกี่ยวกับกองบริการการศึกษาปรัชญา ปณิธานรวดเร็ว ทันสมัย ใส่ใจบริการ มาตรฐานเดียวกัน วิสัยทัศน์ กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง ในการสนับสนุนงานวิชาการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นในการให้บริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร จากหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอน ประสานภารกิจเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ภารกิจ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน และสร้างเสริมงานวิชาการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการให้บริการทางการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ กองบริการการศึกษาปฏิบัติงานในด้านวิชาการเป็นหลัก มีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบงานดังนี้ งานธุรการ เป็นหน่วยงานในการบริหารงานทั่วไป สารบรรณ พัสดุ เอกสารการประชุมทางวิชาการของทุกงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เป็นหน่วยบริหารพัฒนาหลักสูตรติดตามและพิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร การขออนุมัติเปิด / ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกหลักสูตรเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดี สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เป็นศูนย์ข้อมูลหลักสูตร และรายวิชาของระดับปริญญาตรี จัดทำเอกสารทางวิชาการ เป็นหน่วยมาตรฐานหลักสูตร อีกทั้งบริหารการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนแด่คณาจารย์ จัดทำเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย ในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา การประชุมทางวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน เป็นหน่วยส่งเสริมบรรยากาศทางการศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณาจารย์ในรูปแบบของ สไลด์อิเล็กทรอนิกส์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บเพจ และสื่ออื่นๆ ตามที่คณาจารย์ต้องการ ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์และให้บริการพิมพ์โปสเตอร์แก่คณาจารย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความต้องการ ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา เป็นหน่วยงานที่ประสานการดำเนินงานตามโครงการสหกิจศึกษาของทุกคณะวิชา และทุกวิทยาเขตอย่างเป็นระบบ และเป็นหน่วยงานประสานงานให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก ความเป็นมาของหน่วยงาน กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 และทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการของกองบริการการศึกษา ออกเป็น 4 งาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 คือ
1) งานธุรการ
2) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3) งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
4) งานส่งเสริมตำราและสื่อการสอน

      มีหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบ การขออนุมัติเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกหลักสูตรเพื่อเสนอสภามก. อนุมัติและทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเป็นหน่วยงานที่เป็นฐานข้อมูลในเรื่องหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี ทำหน้าที่บริหารการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมทางวิชาการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตลอดจนจัดฝึกอบรมคณาจารย์ ให้สามารถผลิต และใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบห้องปฏิบัติการกลางพัฒนาสื่อการศึกษา (KU. Cyber Lab) ให้บริการข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษามหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากนี้กองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ประสานงานในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
  1. เพื่อดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาทางวิชาการในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการสร้างสถาบันในเชิงวิชาการ ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติ
  2. เพื่อดำเนินการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยและของประเทศ
  3. พัฒนาการสอน ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 


QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต
 

 

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th