งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


แนะแนวการศึกษา

ทั้งหมด     ตลาดนัดหลักสูตร    แนะแนวเชิงรุก    เยี่ยมชม    เรียนล่วงหน้า    

2563


โรงเรียนศรีอยุธยา
2020-01-21

2562


โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
2019-12-17
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2
2019-12-13
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
2019-12-11
โรงเรียนปทุมวิไล
2019-12-06
โรงเรียนบางกะปิ
2019-12-02
Dek-Ds TCAS Fair
2019-10-05
สิรินธรราชวิทยาลัย
2019-09-13
สิริรัตนาธร
2019-09-12
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
2019-09-11
มัธยมวัดหนองแขม
2019-09-10
ยอแซฟอุปถัมภ์
2019-09-06
มัธยมปัญญารัตน์
2019-09-05
อัสสัมชัญ
2019-09-05
สารสาสวิเทศน์ร่มเกล้า
2019-09-02
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2019-08-30
โรงเรียนอรรถมิตร
2019-08-27
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
2019-08-26
โรงเรียนสิริวัฒวิทยา
2019-08-23
Bangkok Advent school
2019-08-22
สมุทรปราการ
2019-08-22
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
2019-08-21
เทพศิรินทร์นนทบุรี
2019-08-21
เพลินพัฒนา
2019-08-16
โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟ บางนา
2019-08-15
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2019-08-14
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
2019-08-13
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
2019-08-09
โรงเรียนชลประทานวิทยา
2019-08-08
วัดเขมาภิรตาราม
2019-08-06
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2019-08-01
สารสาสน์วิเทศรังสิต
2019-07-19
พระหฤทัยดอนเมือง
2019-06-05
ม.ท.ส.รุ่นที่9
2019-05-22
Dek-D's TCAS Fair
2019-04-20
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
2019-02-08
โรงเรียนสมุทรปราการ
2019-02-06
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
2019-02-05
ทวีธาภิเศก
2019-01-22
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2019-01-17
คณะราษฎรบำรุงปทุมธานี
2019-01-15
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
2019-01-10
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2019-01-10
ราชวินิตมัธยม
2019-01-10
ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
2019-01-04

2561


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
2018-12-13
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2018-12-12
เตรียมน้อม(รามคำแหง)
2018-12-07
ปทุมวิไล
2018-12-03
โรงเรียนอัสสัมชัญ
2018-11-20
ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาว์เวอร์ กรุงเทพฯ
2018-11-04
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
2018-09-07
โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่
2018-09-06
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
2018-09-04
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2018-09-03
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
2018-08-30
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
2018-08-29
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
2018-08-27
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2018-08-24
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
2018-08-22
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
2018-08-17
โรงเรียนกว่างเจ้า
2018-08-09
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2018-08-07
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2018-08-06
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
2018-08-01
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2018-07-26
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2018-07-23
โรงเรียนไทยคริสเตียน
2018-07-20
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2018-07-19
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
2018-07-18
โรงเรียนสารสาสน์รังสิต
2018-07-17
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2018-07-13
โรงเรียนเพลินพัฒนา
2018-07-12
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
2018-07-10
โรงเรียนอมาตยกุล
2018-07-09
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
2018-07-06
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2018-07-05
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2018-07-04
โรงเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
2018-07-03
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
2018-07-02
โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง
2018-06-28
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
2018-02-20
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
2018-01-30
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
2018-01-25
โรงเรียนเทพลีลา
2018-01-24
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2018-01-23
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2018-01-19

2560


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2017-12-22
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
2017-12-18
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
2017-12-15
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2017-12-02
โรงเรียนบางกะปิ
2017-11-29
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
2017-09-11
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2017-09-08
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
2017-09-01
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
2017-08-31
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
2017-08-30
โรงเรียนปทุมวิไล
2017-08-28
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2017-08-25
โรงเรียนราชินีบน
2017-08-24
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
2017-08-23
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2017-08-22
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2017-08-17
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
2017-08-10
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
2017-08-08
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
2017-08-07
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
2017-08-04
โรงเรียนชลประทานวิทยา
2017-08-03
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
2017-08-02
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
2017-07-20
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
2017-07-07
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2017-07-06
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
2017-07-03
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
2017-06-27
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2017-06-26
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
2017-06-23
โรงเรียนทวีธาภิเศก
2017-06-15
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
2017-06-08
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
2017-06-01
โรงเรียนนครนนท์วิทยา4 วัดบางแพรกเหนือ
2017-02-24
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
2017-02-08
โรงเรียนสตรีวิทยา2
2017-01-31
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
2017-01-27
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
2017-01-25
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2017-01-20
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
2017-01-19

2559


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2016-12-01
โรงเรียนบางกะปิ
2016-09-02
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2016-08-26
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2016-08-25
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
2016-08-24
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
2016-08-23
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
2016-08-03
โรงแรม Garden Cliff Resort & Spa พัทยา จังหวัดชลบุรี
2016-08-01
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมน้อมเกล้า
2016-07-27
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2016-07-26
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
2016-07-06
โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
2016-02-19
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2016-02-12
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2016-01-15
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2
2016-01-15
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
2016-01-13

2558


โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
2015-09-16
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2015-09-10
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
2015-09-07
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
2015-09-01
โรงเรียนหอวัง
2015-08-27
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
2015-08-26
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
2015-08-26
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2015-08-25
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2015-08-21
โรงเรียนสตรีวิทยา
2015-08-21
โรงเรียนปทุมวิไล
2015-08-17
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2015-08-14
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
2015-08-13
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
2015-08-07
โรงเรียนชลประทานวิทยา
2015-08-04
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2015-07-29
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
2015-07-28
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
2015-07-27
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2015-07-17
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
2015-07-13
BCC Hall Central Ladprao
2015-05-09
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
2015-02-18
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2015-02-16
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
2015-02-13
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
2015-01-27
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี
2015-01-23
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2015-01-20
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
2015-01-13
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2015-01-12
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
2015-01-09

2557


CentralWorld
2014-12-20
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
2014-12-19
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2014-12-01
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2014-11-20
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
2014-09-09
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2014-09-05
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2014-09-04
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
2014-09-02
โรงเรียนธัญรัตน์
2014-08-29
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
2014-08-28
โรงเรียนหอวัง
2014-08-28
โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
2014-08-27
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
2014-08-26
โรงเรียนจันหุ่นบําเพ็ญ
2014-08-25
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
2014-08-21
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
2014-08-20
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2014-08-19
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2014-08-18
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
2014-08-15
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2014-08-14
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
2014-08-13
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
2014-08-08
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
2014-08-07
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
2014-08-05
โรงเรียนปทุมวิไล
2014-08-04
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
2014-08-01
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
2014-07-30
โรงเรียนวัดไร่ขิง
2014-07-28
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
2014-07-25
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
2014-07-24
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
2014-07-23
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
2014-07-22
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
2014-07-18
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
2014-07-09
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(ปทุมธานี)
2014-07-07
โรงเรียนดอนเมืองจารุจินดา
2014-07-04
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2014-07-03
โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
2014-07-02
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
2014-06-30
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
2014-06-25
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
2014-02-17
โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
2014-01-24
โรงเรียนอัสสัมชัญ
2014-01-17
โรงเรียนเขมาภิรตาราม
2014-01-10

2556


โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2013-12-31
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2013-12-25
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
2013-12-12
โรงเรียนสายปัญญา
2013-11-15
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2013-08-27
โรงเรียนโยธินบูรณะ
2013-08-23
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2013-08-23
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
2013-08-19
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
2013-08-15
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
2013-08-06
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
2013-07-02
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
2013-06-19
Central Ladprao
2013-04-06
Central World
2013-02-23
โรงเรียนสารวิทยา
2013-01-21
โรงเรียนชลประทานวิทยา
2013-01-11
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2013-01-11
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
2013-01-09

2555


โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2012-12-18
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2
2012-12-14
โรงเรียนชลประทานวิทยา
2012-11-29
โรงเรียนทวีธาภิเศก
2012-09-12
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2012-09-07
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2012-09-06
โรงเรียนอัสสัมชัญ
2012-09-04
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
2012-09-03
สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
2012-08-31
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
2012-08-30
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
2012-08-24
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2012-08-23
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
2012-08-16
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
2012-08-16
โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์
2012-08-08
โรงเรียนราชินีบน
2012-08-07
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2012-08-07
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2012-07-25
แฟตแนะแนว ณ.เซ็นทรัล ลาดพร้าว
2012-07-20
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
2012-07-11
โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต
2012-07-09
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
2012-07-04
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
2012-07-03
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
2012-06-29
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
2012-06-25
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
2012-06-15
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
2012-06-11
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
2012-02-23
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เยี่ยมชม มก.
2012-02-16
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
2012-02-03
โรงเรียนสายปัญญา
2012-01-20
โรงเรียนทวีธาภิเศก
2012-01-13

2554


โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย
2011-08-01
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
2011-07-19
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
2011-07-05

 

top

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต