งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


2560


การจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ (มคอ. 2)
2017-08-29

2559


โครงการประชุมสัญจรเพื่อจัดทำแผนองค์กรการพัฒนาด้านวิชาการและการเรียนการสอน
2016-11-08
การจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2016-06-04
โครงการสัมมนา KU-KM เพื่อการบริหารงานหลักสูตรและพัฒนางานด้านวิชาการ
2016-03-29

2558


ให้สอดคล้องกับการจ้ดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา มคอ.มก. (KU-TQF)
2015-06-16
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2015-06-11
ประชุมสัมมนาชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา
2015-05-26
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน
2015-03-20

2557


เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)
2014-05-19
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2014-01-09

2556


การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2013-10-31
เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556
2013-10-30
KU-TQF ครั้งที่ 3
2013-03-28

2555


เรื่อง ความพร้อมและบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2012-08-24
สัปดาห์อาเซียน
2012-07-27
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาสัญจร
2012-01-19

2554


ทบทวนทิศทางในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.
2011-08-04
เรื่อง “วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554
2011-05-23

2553


โครงการนำเสนอผลจากการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการการศึกษา ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
2010-12-13
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบ มคอ.
2010-11-18
ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย (ประเทศฟินแลนด์ สวีเดน และเดนมาร์ก)
2010-09-14
เรื่อง“แนวทางการดำเนินการกรณีหลักสูตรที่เกินรอบระยะเวลาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา”
2010-08-09
เรื่อง “แนวปฏิบัติในการนำหลักสูตรและรายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต ของ มก”
2010-07-29
วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus
2010-07-06
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.
2010-04-29
เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าในการขออนุมัติหลักสูตร
2010-04-02
เรื่อง "การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตาม มคอ."
2010-01-21

2552


เรื่อง "การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าในการขออนุมัติหลักสูตร"
2009-09-17
เรื่อง "วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus"
2009-04-29
ภาพกิจกรรมการเสวนาเรื่อง "การกำหนดรหัสวิชาและการจัดทำรายศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีฯ"
2009-03-05

2551


ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับกระบวนทัศน์พิจารณาหลักสูตร/รายวิชาฯ" ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551
2008-10-14
ประมวลภาพการอบรมวิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน เมื่อวันที่ 23 เมายน 2551
2008-04-23
ประธานกรรมการและคณะกรรมการการศึกษา มก. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย และ ผศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล ในที่ประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551
2008-04-10

 


QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต