งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


2564


งานประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 เรื่อง "จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19"
2021-09-09
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์ มก.
2021-09-01
โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 เรื่อง สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
2021-08-24
โครงการอบรมอาจารย์ "แอปพลิเคชัน (Application) : ทางเลือกเพื่อการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-2019"
2021-08-19
โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 เรื่อง สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
2021-07-15
โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา "จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน"
2021-05-24

2563


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์"
2020-09-25
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์ มก.
2020-09-09
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕63
2020-06-26
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้"
2020-06-22
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
2020-03-16
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
2020-02-26

2562


โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง พ.ศ.2562
2019-09-30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์
2019-09-10
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
2019-09-03
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2019-08-28
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง พ.ศ.2562
2019-07-12
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 The 57th Kasetsart University Annual Conference
2019-01-29

2561


โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
2018-09-12
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2018-09-05
การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 20
2018-08-31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2018-08-29
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์สู่การเรียนรู้ของนิสิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2018-08-28
โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2561
2018-06-29
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร ประจำปี 2561
2018-04-04
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 The 56th Kasetsart University Annual Conference
2018-01-31

2560


การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 19
2017-09-15
การประชุมวิชาการ เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2560
2017-09-13
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐
2017-09-06
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
2017-08-31
การอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2017-08-03
โครงการอบรม หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2017-07-19
โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2560 เรื่อง“อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0"
2017-07-14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2017-06-23
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานหลักสูตร ประจำปี 2560
2017-04-18
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 The 55th Kasetsart University Annual Conference
2017-01-31

2559


บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นประจำปี 59
2016-12-29
การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘
2016-09-09
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Active Tecaching & Learning : Engaging Medium to Large Audience
2016-09-07
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณ
2016-08-31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน"
2016-08-30
การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิต อุดมคติไทย ประจำปี 2559
2016-08-19
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙
2016-08-05
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตราฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2016-06-15
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
2016-02-03

2558


งานประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2558
2015-08-28
ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
2015-07-24
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" ปี 2558
2015-06-24
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ มก.
2015-06-17
โครงการอบรมเรื่อง “การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน”
2015-06-05
โครงการอบรมเรื่อง "บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
2015-04-29
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53
2015-02-03

2557


พิธีมอบรางวัลบุคลลากรวิชาการ มก.
2014-12-26
ประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17
2014-09-19
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. 2557
2014-09-17
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่สาหรับนิสิต Generation Z ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
2014-07-28
การประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
2014-06-19
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
2014-02-04

2556


อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 6
2013-10-30
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2556
2013-09-27
โครงการอบรมเรื่อง"การพัฒนาบุคลิคภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน"
2013-09-09
ประชุมวิชาการประเพณี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 16
2013-08-30
อบรมภาษาอังกฤษบุคลากร รุ่นที่ 4-5
2013-08-26
การสัมมนาวิชาการ
2013-08-19
โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มก."
2013-07-19
ประมวลภาพ โครงการอบรมเรื่อง การวัดและประเมินผล วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2556
2013-07-04
โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2556
2013-05-08
ประชุมวิชาการครั้งที่ 51
2013-02-05
งานประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15
2013-01-15

2555


โครงการอบรม การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน
2012-09-24
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงาน
2012-09-16
โครงการ ติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์ มก. ปี 2555
2012-09-13
โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
2012-08-31
โครงการอบรม “การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มก.”
2012-08-21
สัมมนาทางวิชาการ
2012-08-16
งานสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2555
2012-06-06
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2012-05-28
โครงการติดตามผลการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
2012-05-03
ประชุมวิชาการครั้งที่ 50
2012-01-31

2554


โครงการ บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
2011-09-20
โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติตามจรรยาบรร
2011-09-07
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
2011-08-19
โครงการอบรม “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”
2011-06-17
โครงการอบรม
2011-05-09
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
2011-04-22

2553


โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
2010-11-27
โครงการประชุมสัมมนาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์
2010-09-23
โครงการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพฯ
2010-09-07
โครงการอบรม การจัดทำ Portfolio ของนิสิต
2010-08-23
โครงการอบรม
2010-08-17
โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ
2010-07-29
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.ประจำปี 2553
2010-04-30
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของ มก. ประจำปี 2553
2010-04-30
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ
2010-04-07
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48
2010-02-05
การประชุมวิชาการอภิปรายพิเศษ
2010-02-05

2552


การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการการศึกษา
2009-10-19
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงฯ เขตภาคกลาง
2009-09-28
การสัมมนาวิชาการเรื่อง "วิกฤติการศึกษาไทย ฯ"
2009-09-23
โครงการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์ฯ"
2009-09-07
ประชุมสัมมนาเพื่อการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ
2009-08-31
โครงการอบรม "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาฯ"
2009-08-17
โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ
2009-07-27
โครงการอบรม การประเมินผลที่เน้นผู้เรียนฯ
2009-07-21
โครงการอบรม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
2009-07-17
การอบรม "การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนฯ"
2009-06-09
โครงการสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2552
2009-05-22
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47
2009-03-20

2551


การเสวนา "อ้างอิงอย่างไรจึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"
2008-11-12
การสัมมนาของเครือข่ายบัณฑิตฯ
2008-09-26
การสัมมนาสถาบันสร้างภูมิต้านทานชีวิตนิสิต
2008-09-23
สัมมนาผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
2008-09-16
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2008-09-11
โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2008-09-09
การประชุม "บัณฑิตอุดมคติ:ทางรอดของสังคมไทย"
2008-08-15
ประมวลภาพการอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม"
2008-07-29
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาอาจารย์ปี 2551
2008-05-23
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46
2008-01-29

 


QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต