งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


ข่าวฝ่ายบริการการศึกษา

พิธีรำลึกและสักการะสามบูรพาจารย์ ประจำปี 2559 และพิธีบวงสรวงอาคารระพีสาคริก
อาคารระพีสาคริก มก. บางเขน
12 มี.ค. 59
ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ม.ค. 59
งานปีใหม่สำนักทะเบียนและประมวลผล 2559
สำนักทะเบียนและประมวลผล
28 ธ.ค. 58
วันปลูกต้นไม้ 2558
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก
27 พ.ย. 58
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
กรีนริเวอร์ฮิลรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
29 ส.ค. 58
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1/2558
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
19 มิ.ย. 58
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
การวิเคราะห์ภาระกิจและการพัฒนางานเชิงรุกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
29 พ.ค. 58
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ถนนข้าวไรซ์เบอรี่(ถนนจันทรสถิตย์) ด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
09 เม.ย. 58
โครงการสืบสานประเพณสงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส ชั้น1 อาคารระพีสาคริก สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
09 เม.ย. 58
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557
สัมมาทิฐิบุคลลากรเกียวกับการปรับโครงสร้างหน่วยงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมทำบุญอิ่มใจ โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง
07 พ.ย. 57
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพี สาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล
09 ก.ย. 57
งานสัมมาทิฐิและการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
เคยู โฮม มก. บางเขน
17 ก.ย. 56
วันปลูกต้นไม้กองบริการการศึกษา ประจำปี 2556
กองบริการการศึกษาและ  ศร.1
29 มิ.ย. 56
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2556
เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์งานบริการการศึกษาเชงริ ุกเพื่อรองรับ การเป็นมหาวทยาล ิ ัยชนนั้ ํา : กลยุทธ์และมาตรการ” สถานีวิจัยประมงศรีราชา จ.ชลบุรี
08 พ.ค. 56
โครงการเข้าพบเพื่อหารือและรับทราบแนวทางการดำเนินงานกลุ่มวิจัย คณะนำร่อง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
19 เม.ย. 56
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต