งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


ข่าวฝ่ายบริการการศึกษา

งานประเพณีสงกรานต์ กองบริการการศึกษา ประจำปี 2556
กองบริการการศึกษา
11 เม.ย. 56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการบริหารจัดการงาน
27 ก.พ. 56
สัมมาทิฐิและงานปีใหม่ กองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิและงานปีใหม่ กองบริการการศึกษา ขึ้นปี พ.ศ. 2556 ห้องประชุมใหญ่ ห้องสำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาหารสารนิเทศ 50 ปี
24 ธ.ค. 55
โครงการสัมมาทิฐิ
4 หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการและการเรียนการสอน โรงเรียนมณเฑียร พัทยา
29 ก.ย. 55
ครบรอบ 1 ทศวรรษ สำนักประกันคุณภาพ
สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 และห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก
28 ก.ย. 55
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษา ประจำปี 2555
กองบริการการศึกษา
30 มิ.ย. 55
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2555
เรื่อง “การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน” มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด จ.ประจวบคีรีขันธ
18 เม.ย. 55
กรรมการการศึกษารดน้ำสงกรานต์อธิการบดี
ผู้แทนกรรมการการศึกษาร่วมรดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์และแสดงความยินดีกับอธิการบดีที่ได้รับรางวัลครุฑทองคำ
11 เม.ย. 55
โครงการสัมมนาการบริหารงานวิชาการระดับภาควิชา
โครงการสัมมนาการบริหารงานวิชาการระดับภาควิชา ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.
16 ก.พ. 55
การประชุมชี้แจ้งนโยบายการบริหารงานวิชาการระดับภาควิชาและการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย
ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
11 ม.ค. 55
สัมมาทิฐิกองบริการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
งานสังสรรค์งานปีใหม่ส่งท้ายปี ๒๕๕๔ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
28 ธ.ค. 54
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษา
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษา ประจำปี 2554 กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มิ.ย. 54
ลงนามถวายพระพร
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ประจำปี 2554 โรงพยาบาลศิริราช
20 พ.ค. 54
งานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2554
งานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 กองบริการการศึกษา อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
11 เม.ย. 54
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 68 อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.พ. 54
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต