งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


ข่าวฝ่ายบริการการศึกษา

สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 ...
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2554 และการจัดงานปีใหม่ส่งท้ายปีพุทธศักราช 2553 ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
04 ม.ค. 54
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2553 เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงาน
การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร-จังหวัดพิษณุโลก การกระชุมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
31 ต.ค. 53
การเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมฯ”
การเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
15 ต.ค. 53
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่2/2553
การจัดสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2553 ในหัวข้อ "วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)" สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
25 ส.ค. 53
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 2553
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษา ประจำปี 2553
26 มิ.ย. 53
โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2553
โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
12 พ.ค. 53
เทศกาลสงกรานต์ของบุคลากรกองบริการการศึกษา
งานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์-วันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2553
20 เม.ย. 53
วันสถาปนา มก. ครบรอบ 67 ปี
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์และพิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์ หอประชุม มก.
02 ก.พ. 53
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.
"วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2552"
27 มิ.ย. 52
การตรวจคุณภาพภายในของ กบศ.
การตรวจคุณภาพภายในของกองบริการการศึกษา ประจำปี 2551
22 มิ.ย. 52
สัมมนาบุคลากร "สร้างสุขในงาน สร้างสีสันให้กับชีวิต"
เรื่อง "สร้างสุขในงาน สร้างสีสันให้กับชีวิต" ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี และจ.ประจวบคีรีขันธ์
02 ก.พ. 52
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุม มก.
02 ก.พ. 52
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ภาพกิจกรรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สำนักบริการวิชาการ สำนักทรัพย์สิน กองบริการการศึกษา และสำนักประกันคุณภาพ ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2551
19 พ.ย. 51
กิจกรรม "งานรำลึกครบรอบ 9 ปี การปลูกไม้ยางนา"
ภาพกิจกรรมรำลึกครบรอบ 9 ปี แห่งการปลูกไม้ยางนาในรั้วนนทรี ชั้นล่าง อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
17 พ.ย. 51
งานสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2551
ภาพกิจกรรมการจัดงานสัมมาทิฐิของกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2551 เรื่อง "การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพกับการทำงานในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551
25 ก.ย. 51
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต