งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


ข่าวฝ่ายบริการการศึกษา

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ กบศ.
เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการระบบให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2550
23 มิ.ย. 51
ประมวลภาพวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของ กบศ.
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดโต๊ะและทำความสะอาดห้องทำงานของกองบริการการศึกษา ตามระบบ 7 ส. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551
21 มิ.ย. 51
ประมวลภาพการอบรม "เทคนิคการออกข้อสอบ"
ประมวลภาพการอบรม "เทคนิคการออกข้อสอบ" ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551
20 มิ.ย. 51
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551
03 มิ.ย. 51
ผู้บริหารฯดูงาน นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประมวลภาพการศึกษาดูงานหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้บริหารสายสนับสนุน สำนักอธิการบดี มก. เมื่อวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2551
16 พ.ค. 51
ผู้บริหารสำนักอธิการบดี ดูงานที่พระจอมเกล้าฯ
ประมวลภาพการศึกษาดูงานของผู้บริหารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
19 เม.ย. 51
ผู้บริหารเครือข่ายฯ ดูงาน จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี
ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2551
17 เม.ย. 51
การสัมมนาคณะบรรณาธิการวารสาร มก.
ประมวลภาพโครงการสัมมนาคณะบรรณาธิการวารสาร มก. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551
11 เม.ย. 51
กบศ.ร่วมทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2551
ประมวลภาพการจัดงานทำบุญสรงน้ำพระ วัดโพธิ์แตงเหนือ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551
08 เม.ย. 51
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช.
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
12 ก.พ. 51
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 65 ปี
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และ พิธีรดน้ำบูรพาจารย์ หอประชุม มก. เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา
02 ก.พ. 51
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต