งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


 2
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ประจำปี 2563
  ปฏิทินการประชุมของ กวช. กบม. และสภามหาวิทยาลัย มก. ประจำปี 2563
  กำหนดการ/วาระ/เอกสารประกอบการประชุม/มติที่ประชุม
  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (e-Meeting)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา
  แต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษในคณะกรรมการการศึกษา
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คู่มือการปฏิบัติงาน ในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชา ฉบับ พ.ศ. 2549
  คู่มือการปฏิบัติงาน ในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชา ฉบับ พ.ศ. 2557
  คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการการศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2563
  ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร
  ข้อพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต