งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


 แบบฟอร์ม
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กวช.)_31 พ.ค.60
 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้หลักสูตรร่วม
 แบบเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2560-64
 แบบสรุปผลการพิจารณาการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 การจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ในการเสนอขออนุมัติรายวิชาใหม่
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร[28-2-62]
 ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่
 ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
 ตัวอย่างแบบสอบถาม [ผู้ประกอบการ]  [มหาบัณฑิต]
 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร [อาจารย์]  [นิสิต]  [ผู้สำเร็จการศึกษา]  
 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร [ระดับปริญญาตรี]  [ระดับบัณฑิตศึกษา]
แบบฟอร์มการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร PLO/YLO
 คำแนะนำขอเปิดรายวิชาใหม่
 คำแนะนำขอปรับปรุงรายวิชา
 แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา
 แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 แบบรายงานฯ มคอ.01-06 /สมอ.07-08
 แบบ มคอ. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
 แบบฟอร์ม "ประมวลการสอน" (course syllabus)

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
 แบบตอบรับและแสดงความจำนงในการขอรับบริการ< /td>
 
 แบบฟอร์มรายงานประจำปีการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
 แบบรายงานการติดตามข้อมูลและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาของคณะ/วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2556
 แบบฟอร์มการเสนอชื่อ บุคลากรสายวิชาการดีเด่นประจำปี 2562
 ประกาศ มก.เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น ของ มก.ปี 2551-2560
 แนวทางการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นฯ ประจำปี 2560 ที่ง 6 ด้าน
 
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการจากงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องพิมพ์โปสเตอร์
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการของหน่วยผลิตสื่อการศึกษา

ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
 แบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา
 แบบขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา
 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฎิบัติงาน
 แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา
 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน
 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบเสนองานสหกิจศึกษา
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
 แบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการโครงการสหกิจ
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต
 

 

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : reg_it@ku.th