งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


 แบบฟอร์ม
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กวช.)_31 พ.ค.60
 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้หลักสูตรร่วม
 แบบเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2560-64
 แบบสรุปผลการพิจารณาการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 การจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ในการเสนอขออนุมัติรายวิชาใหม่
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร[28-2-62]
 ตัวอย่างแบบสอบถาม [ผู้ประกอบการ]  [มหาบัณฑิต]
 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร [อาจารย์]  [นิสิต]  [ผู้สำเร็จการศึกษา]  
 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร [ระดับปริญญาตรี]  [ระดับบัณฑิตศึกษา]
แบบฟอร์มการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร PLO/YLO
 คำแนะนำขอเปิดรายวิชาใหม่
 คำแนะนำขอปรับปรุงรายวิชา
 แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา
 แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 แบบ สมอ.08
 แบบ มคอ. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
 แบบฟอร์ม "ประมวลการสอน" (course syllabus)

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
 แบบตอบรับและแสดงความจำนงในการขอรับบริการ< /td>
 
 แบบฟอร์มรายงานประจำปีการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
 แบบรายงานการติดตามข้อมูลและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาของคณะ/วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2556
 แบบฟอร์มการเสนอชื่อ บุคลากรสายวิชาการดีเด่นประจำปี 2562
 ประกาศ มก.เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น ของ มก.ปี 2551-2560
 แนวทางการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นฯ ประจำปี 2560 ที่ง 6 ด้าน
 
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการจากงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องพิมพ์โปสเตอร์
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการของหน่วยผลิตสื่อการศึกษา

ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
 แบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา
 แบบขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา
 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฎิบัติงาน
 แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา
 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน
 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบเสนองานสหกิจศึกษา
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
 แบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการโครงการสหกิจ
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต