งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  30 ม.ค. 55
ประกาศ ขอแจ้งให้ผู้เสนอผลงานภาคโปสเตอร์
  19 ม.ค. 55
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาสัญจรการประชุมคณะกรรมการการศึกษาสัญจร
  11 ม.ค. 55
การประชุมชี้แจ้งนโยบายการบริหารงานวิชาการระดับภาควิชาและการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย
  31 ธ.ค. 54
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอกสารรายละเอียดการทำสัญา โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
  28 ธ.ค. 54
สัมมาทิฐิกองบริการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
  26 ธ.ค. 54
ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับตรง ในปี การศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ
  23 ธ.ค. 54
โครงการ PosterOnline
  19 ธ.ค. 54
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาให้มารายงานตัววันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  29 ต.ค. 54
สรุปถอดเทป การบรรยายในการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
  20 ต.ค. 54
คู่มืออาจารย์ มก. ฉบับแก้ไข 2549
  30 ก.ย. 54
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการอบรม/สัมนา ประจำปี 2554
  20 ก.ย. 54
โครงการ บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
  07 ก.ย. 54
โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติตามจรรยาบรร
  19 ส.ค. 54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
  04 ส.ค. 54
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อทบทวนทิศทางในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ."
  03 ก.ค. 54
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ กองบริการการศึกษา
  02 ก.ค. 54
CD การบรรยายพิเศษ ของสภามหาวิทยาลัย
  25 มิ.ย. 54
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษาวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษา ประจำปี 2554 กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  17 มิ.ย. 54
โครงการอบรม “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”
  15 มิ.ย. 54
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประกาศผลสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้มารายงานตัววันที่ 15 มิ.ย. 54 กบศ. ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
  31 พ.ค. 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครศึกษาดูงานที่ มก.
  30 พ.ค. 54
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2554 โปรแกรม "Joomla" และ โปรแกรม "Photoshop CS4"
  25 พ.ค. 54
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรม Adobe Photoshop CS4"
  24 พ.ค. 54
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรม Joomla"เชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla" วันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้อง KU KIT2
  23 พ.ค. 54
โครงการอบรม
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต