งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  29 ต.ค. 54
สรุปถอดเทป การบรรยายในการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
  20 ต.ค. 54
คู่มืออาจารย์ มก. ฉบับแก้ไข 2549
  30 ก.ย. 54
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการอบรม/สัมนา ประจำปี 2554
  20 ก.ย. 54
โครงการ บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
  07 ก.ย. 54
โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติตามจรรยาบรร
  19 ส.ค. 54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
  04 ส.ค. 54
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อทบทวนทิศทางในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ."
  03 ก.ค. 54
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ กองบริการการศึกษา
  02 ก.ค. 54
CD การบรรยายพิเศษ ของสภามหาวิทยาลัย
  25 มิ.ย. 54
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษาวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษา ประจำปี 2554 กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  17 มิ.ย. 54
โครงการอบรม “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”
  15 มิ.ย. 54
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประกาศผลสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้มารายงานตัววันที่ 15 มิ.ย. 54 กบศ. ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
  31 พ.ค. 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครศึกษาดูงานที่ มก.
  30 พ.ค. 54
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2554 โปรแกรม "Joomla" และ โปรแกรม "Photoshop CS4"
  25 พ.ค. 54
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรม Adobe Photoshop CS4"
  24 พ.ค. 54
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรม Joomla"เชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla" วันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้อง KU KIT2
  23 พ.ค. 54
โครงการอบรม
  21 พ.ค. 54
โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 5ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 5 ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2554
  20 พ.ค. 54
ลงนามถวายพระพร
  09 พ.ค. 54
โครงการอบรมเรื่อง “การจัดทำ Portfolio ของนิสิต” วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554
  06 พ.ค. 54
ประกาศผลสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  29 เม.ย. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิชาการการศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  22 เม.ย. 54
ประวัติ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
  22 เม.ย. 54
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี ๒๕๕๔เรื่อง “การเตรียมการอุดมศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  22 เม.ย. 54
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต