งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  31 ธ.ค. 54
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  28 ธ.ค. 54
สัมมาทิฐิกองบริการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ งานสังสรรค์งานปีใหม่ส่งท้ายปี ๒๕๕๔
  26 ธ.ค. 54
ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โครงการรับตรง
  23 ธ.ค. 54
โครงการ PosterOnlineรางวัลพิเศษภาคโปสเตอร์ ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554
  19 ธ.ค. 54
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  29 ต.ค. 54
สรุปถอดเทป การบรรยายในการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 การบรรยายในการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 โดย...ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมการอุดมศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 22 เมษายน 2554
  20 ต.ค. 54
คู่มืออาจารย์ มก. ฉบับแก้ไข 2549
  30 ก.ย. 54
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการอบรม/สัมนา ประจำปี 2554แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการอบรม/สัมนา ประจำปี 2554
  20 ก.ย. 54
โครงการ บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
  07 ก.ย. 54
โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติตามจรรยาบรรเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  19 ส.ค. 54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
  04 ส.ค. 54
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อทบทวนทิศทางในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ."ทบทวนทิศทางในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.
  03 ก.ค. 54
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
  02 ก.ค. 54
CD การบรรยายพิเศษ ของสภามหาวิทยาลัยการบรรยายพิเศษ โดย ศ.นพ. จรัส สุวรรณเวลา
  25 มิ.ย. 54
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษา
  17 มิ.ย. 54
โครงการอบรม “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”โครงการ “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”
  15 มิ.ย. 54
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  31 พ.ค. 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครศึกษาดูงานที่ มก.
  30 พ.ค. 54
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2554
  25 พ.ค. 54
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรม Adobe Photoshop CS4"เชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS4" วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้อง KU KIT2
  24 พ.ค. 54
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรม Joomla"
  23 พ.ค. 54
โครงการอบรม เรื่อง “วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554
  21 พ.ค. 54
โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 5
  20 พ.ค. 54
ลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ประจำปี 2554
  09 พ.ค. 54
โครงการอบรม
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต