งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  11 เม.ย. 54
งานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2554
  24 ก.พ. 54
การติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางโครงกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
  04 ก.พ. 54
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49
  02 ก.พ. 54
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 68
  01 ก.พ. 54
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๔๙
  06 ม.ค. 54
มก.พบผู้บริหารบริษัทสามารถคอมมิวนิเคชั่นฯ ประชุม (AP Online)มก. พบผู้บริหารบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าผ่านระบบดาวเทียม (AP Online)
  04 ม.ค. 54
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 ...
  13 ธ.ค. 53
โครงการนำเสนอผลการดูงาน ประเทศแถบสแกนดิเนเวียโครงการนำเสนอผลจากการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการการศึกษา ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
  03 ธ.ค. 53
โครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต
  27 พ.ย. 53
โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
  18 พ.ย. 53
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) เรื่อง มคอ 5-7.
  31 ต.ค. 53
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2553 เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร-จังหวัดพิษณุโลก การกระชุมเชิงปฏิบัติการ
  28 ต.ค. 53
“การพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าในการทำงานของเครือข่ายนักวิชาการศึกษา
  28 ต.ค. 53
บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2553ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อุดมลักษณ์ พลอยสุวรรกองบริการการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553
  15 ต.ค. 53
ข้อมูลประกันคุณภาพ
  15 ต.ค. 53
การเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมฯ”การเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  28 ก.ย. 53
ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่าย ฯ
  23 ก.ย. 53
โครงการประชุมสัมมนาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์โครงการสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนแนวปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก.
  14 ก.ย. 53
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  07 ก.ย. 53
โครงการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพฯโครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ มก."
  01 ก.ย. 53
การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ
  25 ส.ค. 53
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่2/2553การจัดสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2553 ในหัวข้อ "วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)"
  23 ส.ค. 53
โครงการอบรม การจัดทำ Portfolio ของนิสิต
  17 ส.ค. 53
โครงการอบรม เรื่อง "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต"
  09 ส.ค. 53
โครงการสัมมนา
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต