งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  06 พ.ค. 54
ประกาศผลสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  29 เม.ย. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิชาการการศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  22 เม.ย. 54
ประวัติ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
  22 เม.ย. 54
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี ๒๕๕๔เรื่อง “การเตรียมการอุดมศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  22 เม.ย. 54
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
  11 เม.ย. 54
งานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2554งานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2554
  24 ก.พ. 54
การติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
  04 ก.พ. 54
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554
  02 ก.พ. 54
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  01 ก.พ. 54
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๔๙ร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
  06 ม.ค. 54
มก.พบผู้บริหารบริษัทสามารถคอมมิวนิเคชั่นฯ ประชุม (AP Online)
  04 ม.ค. 54
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 ...สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2554 และการจัดงานปีใหม่ส่งท้ายปีพุทธศักราช 2553
  13 ธ.ค. 53
โครงการนำเสนอผลการดูงาน ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
  03 ธ.ค. 53
โครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคตม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553
  27 พ.ย. 53
โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
  18 พ.ย. 53
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) เรื่อง มคอ 5-7.เรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบ มคอ.
  31 ต.ค. 53
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2553 เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงาน
  28 ต.ค. 53
“การพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าในการทำงานของเครือข่ายนักวิชาการศึกษา โครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าในการทำงานของเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  28 ต.ค. 53
บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2553
  15 ต.ค. 53
ข้อมูลประกันคุณภาพฐานข้อมูลการรายงานผลการดำเนินตัวชี้วัด ประจำปีงบประมา2553
  15 ต.ค. 53
การเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมฯ”
  28 ก.ย. 53
ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่าย ฯขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางฯ เรื่อง "ความสำเร็จของเครือข่ายกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย" ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2553
  23 ก.ย. 53
โครงการประชุมสัมมนาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์
  14 ก.ย. 53
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย (ประเทศฟินแลนด์ สวีเดน และเดนมาร์ก)
  07 ก.ย. 53
โครงการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพฯ
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต