งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  29 ก.ค. 53
โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ
  29 ก.ค. 53
โครงการสัมมนา การนำหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขตเรื่อง “แนวปฏิบัติในการนำหลักสูตรและรายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต ของ มก”
  06 ก.ค. 53
โครงการอบรม วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus
  02 ก.ค. 53
จรรยาบรรณอาจารย์ 2552คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ ประจำปี 2552
  29 มิ.ย. 53
โครงการแนวทางการนำทรัพยากรไปใช้ร่วมกันฯ
  26 มิ.ย. 53
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 2553วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของกองบริการการศึกษา ประจำปี 2553
  01 มิ.ย. 53
โครงการอบรมปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอน
  31 พ.ค. 53
ประกาศผลสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (31 พ.ค.53)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา ให้มารายงานตัวในวันที่ 31 พ.ค.53 กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
  29 พ.ค. 53
ปฐมนิเทศ นร.โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 4 (29 พ.ค.53)
  26 พ.ค. 53
มก.ลงนามความร่วมมือกับ บ.แมคแคนฯ 26 พ.ค.53
  21 พ.ค. 53
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (21 พ.ค.53)
  19 พ.ค. 53
โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 4 ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 19 เมษายน 2553-19 พฤษภาคม 2553 สำนักทะเบียนและประมวลผล มก.บางเขน
  14 พ.ค. 53
กองบริการการศึกษา มก.ศึกษาดูงานที่ ม.บูรพา 14 พ.ค.53
  12 พ.ค. 53
โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2553โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา ประจำปี 2553
  30 เม.ย. 53
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.ประจำปี 2553
  30 เม.ย. 53
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของ มก. ประจำปี 2553 เรื่อง "การจัดการความรู้ฯ"
  29 เม.ย. 53
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)
  20 เม.ย. 53
เทศกาลสงกรานต์ของบุคลากรกองบริการการศึกษางานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์-วันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2553
  07 เม.ย. 53
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ
  02 เม.ย. 53
โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบฯ หลักสูตรเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าในการขออนุมัติหลักสูตร
  22 มี.ค. 53
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (22 มี.ค.53)
  12 มี.ค. 53
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12 มี.ค.53ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 ห้อง 102 อาคารศูนย์เรียนรวม 1
  08 มี.ค. 53
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 มี.ค.53
  05 ก.พ. 53
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48
  05 ก.พ. 53
การประชุมวิชาการอภิปรายพิเศษ
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต