งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  01 ก.ย. 53
การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ
  25 ส.ค. 53
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่2/2553การจัดสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2553 ในหัวข้อ "วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)"
  23 ส.ค. 53
โครงการอบรม การจัดทำ Portfolio ของนิสิต
  17 ส.ค. 53
โครงการอบรม เรื่อง "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต"
  09 ส.ค. 53
โครงการสัมมนา
  29 ก.ค. 53
โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบโครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
  29 ก.ค. 53
โครงการสัมมนา การนำหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต
  06 ก.ค. 53
โครงการอบรม วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabusวิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus
  02 ก.ค. 53
จรรยาบรรณอาจารย์ 2552
  29 มิ.ย. 53
โครงการแนวทางการนำทรัพยากรไปใช้ร่วมกันฯเรื่อง แนวทางการนำทรัพยากรไปใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  26 มิ.ย. 53
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 2553
  01 มิ.ย. 53
โครงการอบรมปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนการผลิตสื่อการสอน Adobe Activate,Flash CS3 และ Dreamweaver CS3
  31 พ.ค. 53
ประกาศผลสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (31 พ.ค.53)
  29 พ.ค. 53
ปฐมนิเทศ นร.โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 4 (29 พ.ค.53)ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 4 เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.00–13.30 น. ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
  26 พ.ค. 53
มก.ลงนามความร่วมมือกับ บ.แมคแคนฯ 26 พ.ค.53
  21 พ.ค. 53
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (21 พ.ค.53)รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
  19 พ.ค. 53
โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 4
  14 พ.ค. 53
กองบริการการศึกษา มก.ศึกษาดูงานที่ ม.บูรพา 14 พ.ค.53
  12 พ.ค. 53
โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2553
  30 เม.ย. 53
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.ประจำปี 2553โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2553
  30 เม.ย. 53
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของ มก. ประจำปี 2553
  29 เม.ย. 53
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง) เรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.
  20 เม.ย. 53
เทศกาลสงกรานต์ของบุคลากรกองบริการการศึกษา
  07 เม.ย. 53
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2553
  02 เม.ย. 53
โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบฯ หลักสูตร
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต