งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  20 เม.ย. 53
เทศกาลสงกรานต์ของบุคลากรกองบริการการศึกษา
  07 เม.ย. 53
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2553
  02 เม.ย. 53
โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบฯ หลักสูตร
  22 มี.ค. 53
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (22 มี.ค.53)ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวที่กองบริการการศึกษา ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  12 มี.ค. 53
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12 มี.ค.53
  08 มี.ค. 53
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 มี.ค.53ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา มก. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553
  05 ก.พ. 53
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48
  05 ก.พ. 53
การประชุมวิชาการอภิปรายพิเศษเรื่อง ภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการเกษตรกรรม และการจัดบอร์ดนิทรรศการ
  02 ก.พ. 53
วันสถาปนา มก. ครบรอบ 67 ปี
  01 ก.พ. 53
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.พ.53รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สนใจยื่นใบสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
  21 ม.ค. 53
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
  07 ม.ค. 53
เครือข่ายสถาบันฯ จัดโครงการประชุมเชิงสัมนา 07 ม.ค.53โครงการประชุมเชิงสัมมนาคณะอนุกรรมการ เรื่อง "ทิศทางและแนวปฏิบัติในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียนฯ" สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2553
  28 ธ.ค. 52
ผลคะแนนและกำหนดการรับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 3
  24 ธ.ค. 52
สัมมนาพิเศษ 'บูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ' 24 ธ.ค.52ขอเชิญร่วมสัมมนาพิเศษ เรื่อง "บูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม:เอกภาพแห่งพลังสร้างสรรค์ จาก 3 ผู้นำองค์กร" ห้องประชุม 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มก. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2552
  23 ธ.ค. 52
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23 ธ.ค.52
  01 ธ.ค. 52
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน 1-3 ธ.ค.52ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14" โครงการ "เลือกแนวทาง..วางอนาคต" ที่ มก. ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (รับจำนวนจำกัด)
  01 ธ.ค. 52
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดหลักสุตร ครั้งที่ 14 1-3 ธ.ค.52
  19 พ.ย. 52
ภาพกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน 19 พ.ย.52ภาพกิจกรรมคณะอก.ดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้นความรู้ คู่คุณธรรมและสอดแทรกจริยธรรมในการสอน ห้องประชุมสวนพฤกษ์ศาสตร์ (ภาคกลาง) จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
  26 ต.ค. 52
โครงการอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลด้านประกันคุณภาพ
  19 ต.ค. 52
การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการการศึกษาเรื่อง "ทิศทางและแผนการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  28 ก.ย. 52
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงฯ เขตภาคกลาง
  23 ก.ย. 52
การสัมมนาวิชาการเรื่อง "วิกฤติการศึกษาไทย ฯ"เรื่อง “วิกฤติการศึกษาไทย : บทบาทเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ”
  21 ก.ย. 52
ประชุมคณะอนุกรรมการหมวดวิชาศึกษาทัวไปฯ ครั้งที่ 2/2552
  18 ก.ย. 52
การประชุมวิชาการเรื่อง "บทบาทวิชาศึกษาทั่วไปในโลกยุคใหม่" 18 ก.ย.52ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "บทบาทวิชาศึกษาทั่วไปในโลกยุคใหม่" ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 18 กันยายน 2552
  17 ก.ย. 52
โครงการอบรม "ระบบฯการขออนุมัติหลักสูตร"
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต