งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  11 ก.ย. 52
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงฯ" 11-12 ก.ย.52
  10 ก.ย. 52
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 10 ก.ย.52ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันที่ 10 กันยายน 2552 กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
  09 ก.ย. 52
การประชุมวิชาการเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สอนฯ" 9 ก.ย.52
  07 ก.ย. 52
โครงการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์ฯ"เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ มก.”
  07 ก.ย. 52
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 7 ก.ย.52
  31 ส.ค. 52
ประชุมสัมมนาเพื่อการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ การติดตามผลการดำเนินงานการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ
  26 ส.ค. 52
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการรับตรง
  17 ส.ค. 52
โครงการอบรม "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาฯ" เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต”
  11 ส.ค. 52
เครือข่ายฯจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2552
  06 ส.ค. 52
เสวนาผลงาน "น้อมรำลึก 100 ปี ฯ" 5-6 ส.ค.52กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาผลงาน "น้อมรำลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ" อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2552
  31 ก.ค. 52
แบบฟอร์มรายงานการทำประกันคุณภาพ มก.
  31 ก.ค. 52
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะ/วิทยาเขต) ประจำปีการศึกษา 2551
  28 ก.ค. 52
การสัมมนา "พัฒนานักศึกษาภายใต้กรอบ TQF"
  27 ก.ค. 52
โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ“เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน”
  21 ก.ค. 52
โครงการอบรม การประเมินผลที่เน้นผู้เรียนฯ
  17 ก.ค. 52
โครงการอบรม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนโครงการอบรม เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”
  16 ก.ค. 52
การจัดเส้นทางการจราจร ใน มก.
  16 ก.ค. 52
ไข้หวัด 2009 โรคภัยใกล้ตัวที่คุณควรรู้
  27 มิ.ย. 52
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.
  22 มิ.ย. 52
โครงการอบรม การจัดทำ Portfolioเรื่อง “การจัดทำ Portfolio เพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต”
  22 มิ.ย. 52
การตรวจคุณภาพภายในของ กบศ.
  09 มิ.ย. 52
การอบรม "การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนฯ"เรื่อง “การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
  01 มิ.ย. 52
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
  31 พ.ค. 52
ข่าวแอดมิชชั่น
  22 พ.ค. 52
โครงการสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2552
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต