งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  11 ส.ค. 52
เครือข่ายฯจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2552
  06 ส.ค. 52
เสวนาผลงาน "น้อมรำลึก 100 ปี ฯ" 5-6 ส.ค.52กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาผลงาน "น้อมรำลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ" อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2552
  31 ก.ค. 52
แบบฟอร์มรายงานการทำประกันคุณภาพ มก.
  31 ก.ค. 52
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะ/วิทยาเขต) ประจำปีการศึกษา 2551
  28 ก.ค. 52
การสัมมนา "พัฒนานักศึกษาภายใต้กรอบ TQF"
  27 ก.ค. 52
โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ“เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน”
  21 ก.ค. 52
โครงการอบรม การประเมินผลที่เน้นผู้เรียนฯ
  17 ก.ค. 52
โครงการอบรม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนโครงการอบรม เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”
  16 ก.ค. 52
การจัดเส้นทางการจราจร ใน มก.
  16 ก.ค. 52
ไข้หวัด 2009 โรคภัยใกล้ตัวที่คุณควรรู้
  27 มิ.ย. 52
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.
  22 มิ.ย. 52
โครงการอบรม การจัดทำ Portfolioเรื่อง “การจัดทำ Portfolio เพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต”
  22 มิ.ย. 52
การตรวจคุณภาพภายในของ กบศ.
  09 มิ.ย. 52
การอบรม "การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนฯ"เรื่อง “การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
  01 มิ.ย. 52
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
  31 พ.ค. 52
ข่าวแอดมิชชั่น
  22 พ.ค. 52
โครงการสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2552
  06 พ.ค. 52
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 6 พ.ค.52ผู้สนใจติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารสารสนเทศ 50 ปี ชั้น 9 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
  01 พ.ค. 52
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารย์
  29 เม.ย. 52
การอบรมวิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabusเรื่อง "วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus"
  31 มี.ค. 52
คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ ดูงาน เกาหลีใต้
  20 มี.ค. 52
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47
  17 มี.ค. 52
รับสมัครนิสิตช่วยงาน 17-20 มี.ค.52
  05 มี.ค. 52
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักอธิการบดี 5 มี.ค.52
  05 มี.ค. 52
โครงการเสวนา "การกำหนดรหัสวิชาฯ"
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต