งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  31 มี.ค. 52
คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ ดูงาน เกาหลีใต้
  20 มี.ค. 52
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47
  17 มี.ค. 52
รับสมัครนิสิตช่วยงาน 17-20 มี.ค.52
  05 มี.ค. 52
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักอธิการบดี 5 มี.ค.52
  05 มี.ค. 52
โครงการเสวนา "การกำหนดรหัสวิชาฯ"
  02 ก.พ. 52
สัมมนาบุคลากร "สร้างสุขในงาน สร้างสีสันให้กับชีวิต" เรื่อง "สร้างสุขในงาน สร้างสีสันให้กับชีวิต"
  02 ก.พ. 52
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี
  09 ม.ค. 52
โครงการ "เลือกแนวทาง..วางอนาคต" 8-9 ม.ค.52มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ม.เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2552
  02 ม.ค. 52
รับสมัครนิสิตช่วยงาน "เลือกแนวทาง..วางอนาคต" 7-9 ม.ค.52
  02 ม.ค. 52
ครม.ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2 ม.ค.
  31 ธ.ค. 51
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีรับตรง) ปีการศึกษา 2552
  31 ธ.ค. 51
คำสั่ง มก.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ คำสั่ง มก.ที่ 5249/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2551
  26 ธ.ค. 51
รางวัลหน่วยงานที่เริ่มมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
  13 ธ.ค. 51
การสัมมนา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักศึกษา" 13-14 ธ.ค.51โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อขยายผลการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักศึกษา" โรงแรมเวล จ.นครปฐม วันที่ 13-14 ธันวาคม 2551
  24 พ.ย. 51
รายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์คัดเลือกโดยวิธีพิเศษ ปี 2552
  20 พ.ย. 51
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551
  19 พ.ย. 51
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
  17 พ.ย. 51
กิจกรรม "งานรำลึกครบรอบ 9 ปี การปลูกไม้ยางนา"ภาพกิจกรรมรำลึกครบรอบ 9 ปี แห่งการปลูกไม้ยางนาในรั้วนนทรี ชั้นล่าง อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
  14 พ.ย. 51
พระราชทานเพลิงศพพระพี่นางฯ ไว้ทุกข์ 3 วัน 14-16 พ.ย.51
  12 พ.ย. 51
การเสวนา "อ้างอิงอย่างไรจึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" ภาพกิจกรรมโครงการเสวนาเรื่อง "จรรยาบรรณการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ:อ้างอิงอย่างไรจึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ชั้น 5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
  06 พ.ย. 51
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7
  20 ต.ค. 51
ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20 ต.ค.51ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
  16 ต.ค. 51
เอกสารการสัมมนา "แนวคิดและความรู้ปฏิบัติเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมนิสิตนักศึกษา"
  14 ต.ค. 51
สัมมนา "การปรับกระบวนทัศน์พิจารณาหลักสูตร/รายวิชา" 14 ต.ค.51ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
พิธีเปิด ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี วันที่ 14 ตุลาคม 2551
  14 ต.ค. 51
การปรับกระบวนทัศน์พิจารณาหลักสูตร/รายวิชาฯ
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต