งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  02 ก.พ. 52
สัมมนาบุคลากร "สร้างสุขในงาน สร้างสีสันให้กับชีวิต"
  02 ก.พ. 52
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 66 ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี
  09 ม.ค. 52
โครงการ "เลือกแนวทาง..วางอนาคต" 8-9 ม.ค.52
  02 ม.ค. 52
รับสมัครนิสิตช่วยงาน "เลือกแนวทาง..วางอนาคต" 7-9 ม.ค.52ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน "เลือกแนวทาง..วางอนาคต" ที่ มก. ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2552 สนใจสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารสนเทศ 50 ปี รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  02 ม.ค. 52
ครม.ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2 ม.ค.
  31 ธ.ค. 51
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีรับตรง) ปีการศึกษา 2552
  31 ธ.ค. 51
คำสั่ง มก.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ
  26 ธ.ค. 51
รางวัลหน่วยงานที่เริ่มมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบขอแสดงความยินดีกับกองบริการการศึกษา ที่ได้รับ "รางวัลหน่วยงานที่เริ่มมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ" จากคณะกรรมการจัดการความรู้ มก. ในงานวันขอบคุณบุคลากร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
  13 ธ.ค. 51
การสัมมนา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักศึกษา" 13-14 ธ.ค.51
  24 พ.ย. 51
รายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์คัดเลือกโดยวิธีพิเศษ ปี 2552
  20 พ.ย. 51
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง
  19 พ.ย. 51
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นภาพกิจกรรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สำนักบริการวิชาการ สำนักทรัพย์สิน กองบริการการศึกษา และสำนักประกันคุณภาพ ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2551
  17 พ.ย. 51
กิจกรรม "งานรำลึกครบรอบ 9 ปี การปลูกไม้ยางนา"
  14 พ.ย. 51
พระราชทานเพลิงศพพระพี่นางฯ ไว้ทุกข์ 3 วัน 14-16 พ.ย.51
  12 พ.ย. 51
การเสวนา "อ้างอิงอย่างไรจึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"
  06 พ.ย. 51
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7การประชุมฯ เรื่อง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย:สู่การตกผลึกทางปัญญา
  20 ต.ค. 51
ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20 ต.ค.51
  16 ต.ค. 51
เอกสารการสัมมนา "แนวคิดและความรู้ปฏิบัติเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมนิสิตนักศึกษา"เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "แนวคิดและความรู้ปฏิบัติเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมนิสิตนักศึกษา" Home and Hill รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2551
  14 ต.ค. 51
สัมมนา "การปรับกระบวนทัศน์พิจารณาหลักสูตร/รายวิชา" 14 ต.ค.51
  14 ต.ค. 51
การปรับกระบวนทัศน์พิจารณาหลักสูตร/รายวิชาฯภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับกระบวนทัศน์พิจารณาหลักสูตร/รายวิชาฯ" ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551
  09 ต.ค. 51
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค.51
  01 ต.ค. 51
คำสั่ง มก.แต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ,ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ และ รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
  26 ก.ย. 51
การประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอนฯ
  26 ก.ย. 51
การสัมมนาของเครือข่ายบัณฑิตฯ เรื่อง "การประยุกต์พุทธศึกษากับคุณธรรมจริยธรรมฯ"
  25 ก.ย. 51
งานสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2551
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต