งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  06 พ.ค. 52
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 6 พ.ค.52
  01 พ.ค. 52
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารย์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณฯ
  29 เม.ย. 52
การอบรมวิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus
  31 มี.ค. 52
คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ ดูงาน เกาหลีใต้โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
  20 มี.ค. 52
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47
  17 มี.ค. 52
รับสมัครนิสิตช่วยงาน 17-20 มี.ค.52ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน "การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่47" ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2552 สนใจติดต่อที่กองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  05 มี.ค. 52
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักอธิการบดี 5 มี.ค.52
  05 มี.ค. 52
โครงการเสวนา "การกำหนดรหัสวิชาฯ" ภาพกิจกรรมการเสวนาเรื่อง "การกำหนดรหัสวิชาและการจัดทำรายศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีฯ"
  02 ก.พ. 52
สัมมนาบุคลากร "สร้างสุขในงาน สร้างสีสันให้กับชีวิต"
  02 ก.พ. 52
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 66 ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี
  09 ม.ค. 52
โครงการ "เลือกแนวทาง..วางอนาคต" 8-9 ม.ค.52
  02 ม.ค. 52
รับสมัครนิสิตช่วยงาน "เลือกแนวทาง..วางอนาคต" 7-9 ม.ค.52ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน "เลือกแนวทาง..วางอนาคต" ที่ มก. ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2552 สนใจสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารสนเทศ 50 ปี รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  02 ม.ค. 52
ครม.ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2 ม.ค.
  31 ธ.ค. 51
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีรับตรง) ปีการศึกษา 2552
  31 ธ.ค. 51
คำสั่ง มก.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ
  26 ธ.ค. 51
รางวัลหน่วยงานที่เริ่มมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบขอแสดงความยินดีกับกองบริการการศึกษา ที่ได้รับ "รางวัลหน่วยงานที่เริ่มมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ" จากคณะกรรมการจัดการความรู้ มก. ในงานวันขอบคุณบุคลากร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
  13 ธ.ค. 51
การสัมมนา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักศึกษา" 13-14 ธ.ค.51
  24 พ.ย. 51
รายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์คัดเลือกโดยวิธีพิเศษ ปี 2552
  20 พ.ย. 51
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง
  19 พ.ย. 51
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นภาพกิจกรรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สำนักบริการวิชาการ สำนักทรัพย์สิน กองบริการการศึกษา และสำนักประกันคุณภาพ ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2551
  17 พ.ย. 51
กิจกรรม "งานรำลึกครบรอบ 9 ปี การปลูกไม้ยางนา"
  14 พ.ย. 51
พระราชทานเพลิงศพพระพี่นางฯ ไว้ทุกข์ 3 วัน 14-16 พ.ย.51
  12 พ.ย. 51
การเสวนา "อ้างอิงอย่างไรจึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"
  06 พ.ย. 51
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7การประชุมฯ เรื่อง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย:สู่การตกผลึกทางปัญญา
  20 ต.ค. 51
ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20 ต.ค.51
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต