งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  25 ก.ย. 51
งานสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2551 25 ก.ย.51
  23 ก.ย. 51
การสัมมนาสถาบันสร้างภูมิต้านทานชีวิตนิสิตเครือข่ายบัณฑิตฯ "บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างภูมิต้านทานชีวิตแก่นิสิตนักศึกษาไทย" ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551
  16 ก.ย. 51
สัมมนา "การประเมินผลจรรยาบรรณอาจารย์" 16 ก.ย.51
  16 ก.ย. 51
สัมมนาผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภาพกิจกรรมงานสัมมนาติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2551
  15 ก.ย. 51
ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย.51
  11 ก.ย. 51
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ มก."
  10 ก.ย. 51
โครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์ฯ" 10-11 ก.ย.51
  10 ก.ย. 51
รับสมัครนักกีฬาทีมชาติ เข้าเรียน มก 10 ก.ย.51
  09 ก.ย. 51
กำหนดการ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์เยี่ยมชม มก. 9 ก.ย.51
  09 ก.ย. 51
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา 9 ก.ย.51โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี วันที่ 9 กันยายน 2551
  09 ก.ย. 51
โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  05 ก.ย. 51
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย.51กองบริการการศึกษา สำนักอธิการบดี มก.เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 5 กันยายน 2551
  15 ส.ค. 51
การประชุม "บัณฑิตอุดมคติ:ทางรอดของสังคมไทย"
  31 ก.ค. 51
กำหนดการเรียน-การสอบโครงการเรียนล่วงหน้า ปี 2551เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 2 ส.ค.51 - วันอาทิตย์ที่ 28 ธ.ค. 51
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ตารางการเรียน-การสอบ และแผนที่อาคารเรียน ได้แล้ว..ที่นี้
  31 ก.ค. 51
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  29 ก.ค. 51
โครงการอบรมเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรมฯ" 29 ก.ค.51ขอเชิญอาจารย์ มก.และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมเรื่อง "การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน" ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี วันที่ 29 กรกฎาคม 2551
  29 ก.ค. 51
ประมวลภาพการอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม"
  25 ก.ค. 51
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษากองบริการการศึกษา สำนักอธิการบดี มก.เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 25 กรกฎาคม 2551
  23 มิ.ย. 51
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ กบศ.
  21 มิ.ย. 51
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 21 มิ.ย.51
  21 มิ.ย. 51
ประมวลภาพวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของ กบศ.
  20 มิ.ย. 51
ประมวลภาพการอบรม "เทคนิคการออกข้อสอบ"ประมวลภาพการอบรม "เทคนิคการออกข้อสอบ" ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551
  04 มิ.ย. 51
หญิงไทยใช้ น.ส.-สกุล ตามชอบ เริ่ม 4 มิ.ย.51
  03 มิ.ย. 51
โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 3 มิ.ย.51ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี วันที่ 3 มิถุนายน 2551
  03 มิ.ย. 51
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต