งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  31 พ.ค. 51
การใช้อินเทอร์เน็ตของบุคลากรและนิสิต มก.
  30 พ.ค. 51
โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อขอเชิญโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล แจ้งความประสงค์ในการให้วิทยากรและเจ้าหน้าที่ของ มก.เข้าไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.ปลายในปี 2551 กำหนดส่งแบบตอบรับภายใน 30 พฤษภาคม 2551
  23 พ.ค. 51
โครงการสัมมนาอาจารย์ มก. 23 พ.ค.51
  23 พ.ค. 51
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาอาจารย์ปี 2551ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2551 ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
  16 พ.ค. 51
ผู้บริหารฯดูงาน นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
  14 พ.ค. 51
ครม.เพิ่มเงิน ขรก.ซี 1-5 เริ่ม 1 พ.ค.51
  23 เม.ย. 51
โครงการรอบรมวิธีเขียน Course Syllabus 23 เม.ย.51
  23 เม.ย. 51
การอบรมวิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabusประมวลภาพการอบรมวิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน เมื่อวันที่ 23 เมายน 2551
  21 เม.ย. 51
เอกสารการสัมมนาเรื่อง "พัฒนาวินัยอย่างไร ให้เหมาะกับวัยนักศึกษา"
  19 เม.ย. 51
ผู้บริหารสำนักอธิการบดี ดูงานที่พระจอมเกล้าฯประมวลภาพการศึกษาดูงานของผู้บริหารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
  17 เม.ย. 51
ผู้บริหารเครือข่ายฯ ดูงาน จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี
  11 เม.ย. 51
การสัมมนาคณะบรรณาธิการวารสาร มก.ประมวลภาพโครงการสัมมนาคณะบรรณาธิการวารสาร มก. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551
  10 เม.ย. 51
ภาพข่าวกิจกรรมจากคณะกรรมการการศึกษา
  08 เม.ย. 51
กบศ.ร่วมทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2551ประมวลภาพการจัดงานทำบุญสรงน้ำพระ วัดโพธิ์แตงเหนือ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551
  27 มี.ค. 51
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"พัฒนาวินัยนักศึกษา"
  26 มี.ค. 51
เอกสารการประชุม "การจัดการความรู้คุณธรรม จริยธรรม"เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการความรู้ด้านการสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม" วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2551
  12 ก.พ. 51
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช.
  02 ก.พ. 51
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 65 ปีประมวลภาพกิจกรรม พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และ พิธีรดน้ำบูรพาจารย์ หอประชุม มก. เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา
  29 ม.ค. 51
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46
  00 3
เอกสารการสัมมนา "การประชุมเชียร์และรับน้องใหม่"เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "กิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมคุณธรรม"
  00 3
  3
ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร โครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต ครั้งที่ 9รายละเอียดที่นี่
  3
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3
ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
  3
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต