งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  21 มิ.ย. 51
ประมวลภาพวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของ กบศ.
  20 มิ.ย. 51
ประมวลภาพการอบรม "เทคนิคการออกข้อสอบ"ประมวลภาพการอบรม "เทคนิคการออกข้อสอบ" ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551
  04 มิ.ย. 51
หญิงไทยใช้ น.ส.-สกุล ตามชอบ เริ่ม 4 มิ.ย.51
  03 มิ.ย. 51
โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 3 มิ.ย.51ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี วันที่ 3 มิถุนายน 2551
  03 มิ.ย. 51
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
  31 พ.ค. 51
การใช้อินเทอร์เน็ตของบุคลากรและนิสิต มก.
  30 พ.ค. 51
โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ
  23 พ.ค. 51
โครงการสัมมนาอาจารย์ มก. 23 พ.ค.51ขอเชิญคณาจารย์ มก.ทุกคณะและทุกวิทยาเขต เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2551 ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม 2551
ดาวน์โหลด! เอกสารการสัมมนาอาจารย์ --->
  23 พ.ค. 51
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาอาจารย์ปี 2551
  16 พ.ค. 51
ผู้บริหารฯดูงาน นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีนประมวลภาพการศึกษาดูงานหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้บริหารสายสนับสนุน สำนักอธิการบดี มก. เมื่อวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2551
  14 พ.ค. 51
ครม.เพิ่มเงิน ขรก.ซี 1-5 เริ่ม 1 พ.ค.51
  23 เม.ย. 51
โครงการรอบรมวิธีเขียน Course Syllabus 23 เม.ย.51
  23 เม.ย. 51
การอบรมวิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus
  21 เม.ย. 51
เอกสารการสัมมนาเรื่อง "พัฒนาวินัยอย่างไร ให้เหมาะกับวัยนักศึกษา"เอกสารประกอบการสัมมนาบุคลากร เรื่อง"พัฒนาวินัยอย่างไรให้เหมาะกับวัยนักศึกษา" รอแยลฮิลล์รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2551
  19 เม.ย. 51
ผู้บริหารสำนักอธิการบดี ดูงานที่พระจอมเกล้าฯ
  17 เม.ย. 51
ผู้บริหารเครือข่ายฯ ดูงาน จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานีภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2551
  11 เม.ย. 51
การสัมมนาคณะบรรณาธิการวารสาร มก.
  10 เม.ย. 51
ภาพข่าวกิจกรรมจากคณะกรรมการการศึกษาประธานกรรมการและคณะกรรมการการศึกษา มก. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย และ ผศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล ในที่ประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551
  08 เม.ย. 51
กบศ.ร่วมทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2551
  27 มี.ค. 51
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"พัฒนาวินัยนักศึกษา"รับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนาวินัยอย่างไรให้เหมาะกับวัยนิสิต นักศึกษา" ฟาว์เทนทรี จ.นครราชสีมา วันที่ 27-28 มีนาคม 2551
  26 มี.ค. 51
เอกสารการประชุม "การจัดการความรู้คุณธรรม จริยธรรม"
  12 ก.พ. 51
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
  02 ก.พ. 51
งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 65 ปี
  29 ม.ค. 51
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46ประมวลภาพกิจกรรม การบรรยาย อภิปราย และเสวนาทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551ที่ผ่านมา
  00 3
เอกสารการสัมมนา "การประชุมเชียร์และรับน้องใหม่"
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต