งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน์
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มก.
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


วันที่
  25 ก.ค. 51
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  23 มิ.ย. 51
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ กบศ.เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการระบบให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2550
  21 มิ.ย. 51
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 21 มิ.ย.51
  21 มิ.ย. 51
ประมวลภาพวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของ กบศ.ประมวลภาพกิจกรรมการจัดโต๊ะและทำความสะอาดห้องทำงานของกองบริการการศึกษา ตามระบบ 7 ส. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551
  20 มิ.ย. 51
ประมวลภาพการอบรม "เทคนิคการออกข้อสอบ"
  04 มิ.ย. 51
หญิงไทยใช้ น.ส.-สกุล ตามชอบ เริ่ม 4 มิ.ย.51
  03 มิ.ย. 51
โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 3 มิ.ย.51
  03 มิ.ย. 51
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551
  31 พ.ค. 51
การใช้อินเทอร์เน็ตของบุคลากรและนิสิต มก.
  30 พ.ค. 51
โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อขอเชิญโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล แจ้งความประสงค์ในการให้วิทยากรและเจ้าหน้าที่ของ มก.เข้าไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.ปลายในปี 2551 กำหนดส่งแบบตอบรับภายใน 30 พฤษภาคม 2551
  23 พ.ค. 51
โครงการสัมมนาอาจารย์ มก. 23 พ.ค.51
  23 พ.ค. 51
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาอาจารย์ปี 2551ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2551 ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
  16 พ.ค. 51
ผู้บริหารฯดูงาน นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
  14 พ.ค. 51
ครม.เพิ่มเงิน ขรก.ซี 1-5 เริ่ม 1 พ.ค.51
  23 เม.ย. 51
โครงการรอบรมวิธีเขียน Course Syllabus 23 เม.ย.51
  23 เม.ย. 51
การอบรมวิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabusประมวลภาพการอบรมวิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน เมื่อวันที่ 23 เมายน 2551
  21 เม.ย. 51
เอกสารการสัมมนาเรื่อง "พัฒนาวินัยอย่างไร ให้เหมาะกับวัยนักศึกษา"
  19 เม.ย. 51
ผู้บริหารสำนักอธิการบดี ดูงานที่พระจอมเกล้าฯประมวลภาพการศึกษาดูงานของผู้บริหารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
  17 เม.ย. 51
ผู้บริหารเครือข่ายฯ ดูงาน จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี
  11 เม.ย. 51
การสัมมนาคณะบรรณาธิการวารสาร มก.ประมวลภาพโครงการสัมมนาคณะบรรณาธิการวารสาร มก. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551
  10 เม.ย. 51
ภาพข่าวกิจกรรมจากคณะกรรมการการศึกษา
  08 เม.ย. 51
กบศ.ร่วมทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2551ประมวลภาพการจัดงานทำบุญสรงน้ำพระ วัดโพธิ์แตงเหนือ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551
  27 มี.ค. 51
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"พัฒนาวินัยนักศึกษา"
  26 มี.ค. 51
เอกสารการประชุม "การจัดการความรู้คุณธรรม จริยธรรม"เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการความรู้ด้านการสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม" วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2551
  12 ก.พ. 51
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช.
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต